SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
 2. Yemek yiyecek akademik, idari personel ve öğrencilerin yemek sayılarının tespitini yapmak,
 3. Yemek hizmetleri için şartname hazırlamak,
 4. Yemek malzemelerinin girişini, pişirilmesini, dağıtımını kontrol etmek,
 5. Akademik personel, idari personel ve öğrencilerin kimlik kartlarına yüklenen yemek ücretini ve yemek fişlerinin satışını planlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve toplanan paraların ilgili dairenin banka hesabına yatırılmasını sağlamak,
 6. Düzenli olarak şartname hükümlerinin kontrolünü yapmak,
 7. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; beslenme amaçlı faaliyetlerle ilgili olarak, yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, ilanlar ve duyurular hazırlamak ve gerekli malzemeleri temin etmek,
 8. Beslenme hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü’ne bildirerek uygun bulunanların temin edilmesini sağlamak,
 9. Beslenme hizmetleri kapsamında, kurumun diğer birimlerinden gelen mutfak ve servis araç -gereçleri ile malzeme taleplerini ilgili Şube Müdürü'ne bildirmek ve uygun bulunanları yerine getirmek,
 10. Şube Müdürlüğü’nde yürütülen günlük faaliyetlere ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak günlük kayıtların tutulmasını sağlamak,
 11. Astlarının işlerine ilişkin, araç-gereç, malzeme ve çalışma koşulları ile ilgili talepleri ile ilgilenmek,
 12. Beslenme ve satın alma hizmetlerine ilişkin olarak, Daire Başkanı aracılığıyla, Kurum dışından gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
 13. Şube Müdürlüğü’nde yürütülen diğer günlük işleri takip etmek,
 14. Şube Müdürlüğü hizmetlerini ilgilendiren kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak incelemek,
 15. İlgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek,
 16. Beslenme ve satın alma hizmetlerine ilişkin ihale ve satın alma komisyonu toplantılarına katılmak,
 17. Menü planlaması doğrultusunda satın alınacak yiyecek-içecek malzemelerinin miktarlarını ve niteliklerini belirlenmesini ve standart satın alma şartnamelerinin geliştirilmesini sağlamak,
 18. Beslenme hizmetlerinin sunulması ile ilgili tüm aşamaların denetlenmesini sağlamak,
 19. Beslenme hizmetlerinin taşeron işletmeler aracılığıyla yürütüldüğü durumlarda bu işletmelerin sunduğu hizmetlerin bütün aşamaları itibariyle denetlenmesini sağlamak,
 20. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 21. Birimine gelen ve giden evrakları bekletilmeksizin kayda alarak gelen ve giden evrak defterinde izlenmesini sağlamak, Birim ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrası Daire Başkanına sunmak, yazışmaları sınıflandırarak standart dosya planına göre dosyalayıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak,
 22. Kendi görev alanı içindeki ve diğer şubelerle yazılı olan ve sözlü bilgi akışının, doğru ve zamanında oluşmasını sağlamak,
 23. Daire Başkanının başkanlığında, yapılan (ayda birden az olmayan rutin) toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliğini ve uyumunu sağlamak,
 24. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına önerilerde bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,
 25. Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunmak. Şubesinin, personel ve araç gereç ihtiyaçlarını tespit ederek öneride bulunmak,
 26. Personel tayini, nakil, görev, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunmak,
 27. Personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
 28. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek,
 29. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek.
 30. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak,
 31. Dairenin yıllık iş programları için istenilen bilgileri ve tabloları düzenlemek, şube hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yaparak ve istatistikî verilerin düzenlenmesini sağlamak,
 32. İşyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak,
 33. Şube çalışanları arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak. Çalışmalarını izlemek ve denetlemek.
 34. Şubenin yazışmalarını, yazıları ve onayları, Başbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak,
 35. Biriminin gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Daire Başkanını Onaya sunmak sunmak,
 36. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,