SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

HEMŞİRE

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
 2. Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul ederek, bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak,
 3. Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izleyerek, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak  hekime bildirmek ve gerekli önlemleri almak,
 4. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirmek,
 5. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirmek, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapmak ve sonuçları ilgili birime iletmek,
 6. Gelen hastalarla ilgili kayıt işlemlerini yapmak,
 7. Amirlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda, gerektiğinde sağlık hizmetleri ile ilgili evrak ve belgeleri hazırlamak,
 8. Hastalarla ilgili belgeleri (sağlık fişleri, raporlar vb.) dosyalamak ve arşivlemek,
 9. Mediko Sosyal Merkezi bünyesindeki günlük toplantılara katılmak,
 10. Sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak aylık kayıtları tutmak,
 11.  Sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olmak,
 12. Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.