SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

KALİTE GELİŞTİRME

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek. 

 2. Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla şefliğine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve/veya yaptırmak.

 3. Birim bünyesinde hazırlanan evrakların esas ve şekil açısından ilk incelemesini yapmak.

 4. Kalite Geliştirme Ekibinin kurulması, güncellenmesi ve işlerliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yerine getirmek.

 5. Daire birimlerinde sunulan hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması, kalitenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

 6. Kamu hizmet envanteri ve hizmet standartları tablolarının hazırlanması ve ilgili yerlerde paydaşlara duyurulmasını sağlamak.

 7. Personelin performansını artırmak üzere hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve üst amirine iletmek.

 8. Risk Yönetim Stratejisi çerçevesinde Dairenin risklerinin tespiti ile ilgili çalışmalar yapmak

 9. Dairede sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla önerilerde bulunmak.

 10. Daire birimlerinin performansını yükseltecek, verimliliği artıracak yeni yöntemler geliştirmek ve uygulamaya alınmak üzere bir üst amire iletmek.

 11. SGB, Performans Programı Girişi ve İç Kontrol Veri Girişi yetkisine sahip olmak.

 12. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme konusunda örnek olmak.

 13. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet etmek.

 14. Dairenin Birim Faaliyet Raporunu ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmasını koordine etmek.

 15. Amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.