SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak, 
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kununu'nun 46, 47'nci maddeleri, 124 KHK'nin 32'nci maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında kültür ve spor hizmetleri çalışmalarını yürütmek ve bu hizmetlerinden olabildiğince öğrenci ve personelin yararlanması sağlamak, 
 3. Kurum içi, kurumlar arası müsabakalara sporcu öğrencilerin hazırlanması ve katılmaları için gerekli işlemleri BESYO ile  koordineli olarak yapmak,
 4. Tesislerde yapılacak müsabakalar öncesi güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınması için Başkanlık aracılığıyla kurumlara bildirmek, malzemelerini temin etmek,
 5. Kültür ve spor hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunup uygulamaya konulması için Daire Başkanına sunmak,
 6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği  ile OMU Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümlerini yerine getirmek,
 7. Akademik danışmanlarla birlikte, öğrenci kulüplerinin işleyişini takip etmek,  OMU  Öğrenci Külüpleri Yönergesi  ile verilen görevleri yapmak,
 8. Rektörlük onayı ile öğrenci konseyi ve kulüplerinin taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenleri gerçekleştirmek üzere gerekli işlemleri yapmak,  Daire Başkanına sunmak,
 9.  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında, OMÜ birimlerinden gelen araç-gereç ve malzeme alımları ile ilgili talepleri değerlendirmek, Daire Başkanının onayına sunmak, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
 10. Dairenin kültür ve spor faaliyetleri ile ilgili konularda, kurum dışı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara OMÜ'yü temsilen katılmak,
 11. Her türlü sergi, organizasyon, tanıtım, stad açma istek ve çalışmalarını Rektörlük Makamının izni doğrultusunda koordine etmek,
 12. Üniversitemiz Etkinlik ve Organizasyon Biriminin her türlü yazı ve raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
 13. Biriminin gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Daire Başkanını Onaya sunmak sunmak,
 14. Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.