SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİ GÖREVLİSİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
  Öğrenci Konseyinin temsilcileri, başkanı ve organlarının seçimi, seçimlerin süresinde yenilenmesi ve her türlü faaliyetin “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
  ile "OMU Öğrenci Konseyi Yönergesi" hükümlerine göre yapılmasını takip etmek, bunun için gerekli olan raporları ve yazıları hazırlamak,
 2. Öğrenci Kulüplerinin temsilci, başkan ve organlarının seçimi, seçimlerin süresinde yenilenmesi, akademik danışmanının görevlendirilmesi, faaliyet raporları, kulüplerin her türlü etkinlik ve faaliyetlerini “OMU Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” ne göre  yürütmesi gereken iş ve işlemleri yapmak,
 3.  Öğrencilerin kulüp kurma ile ilgili dilekçe ve taleplerine cevap vermek,
 4. Her yıl Öğrenci Konseyi ve Kulüpleri için Başkanlık bütçesinden ödemesi yapılan mal ve hizmet alımı ile harcırah ödemelerinin kayıtlarını tutmak ve bunları arşivlemek,
 5. Öğrenci Konseyi ve Kulüplerinin demirbaş malzeme envanterini  Taşınır Kayır Kontrol Yetkilisi ile koordineli olarak takip etmek, akademik danışmana zimmetini sağlamak, görevden ayrılmalarda yine Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ile koordineli çalışarak devir almak,
 6. Öğrenci Konseyi, Kulüplerin ve üniversitemize gelecek misafirlerin bütçe imkânlarını dikkate alarak yurt içi ve yurt dışı görevlendirme yazılarını onaya sunmak, harcırah ödemeleri için tahakkuk görevlisi ile koordineli çalışmak,
 7. Üniversitemizi temsilen yurt içi veya yurt dışında yarışmaya katılacak Öğrencilerin, Öğrenci Kulüplerinin veya Spor Takımlarının bütçe imkânları ölçüsünde görevlendirme yazılarını ve evraklarını hazırlamak, bunun için tahakkuk görevlisi ile koordineli çalışmak, görev dönüşünde faaliyet raporu, fotoğraf ve belge istemek,
 8. Öğrenci Konseyinin, Öğrenci Kulüplerinin ve diğer etkinliklerin afislerini renkli fotokopi makinesinde Amir tarafından uygun görüldüğü kadar çoğaltmak,
 9. Üniversitemiz kapalı ve açık alanlarında açılması uygun görülen her türlü stant, sergi ve tanıtımla ilgili izin yazılarını hazırlamak ve onaya sunmak,
 10. Stant, sergi, tanıtım ve salon-kongre kültür merkezi kiralama yazılarını hazırlamak, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ücretlerin bankaya yatırılmasını sağlamak, 
 11. Rektörlüğün davetiyelerini tasniflemek, paketlemek, etiketlemek ve kurye veya postaya vermek,
 12. Açılış, toplantı, kongre, seminer, şenlik vb organizasyonlarda; çiçek, pankart, afiş, hediye ve plaket siparişlerini satınalma birimi ile koordineli siparişini vermek, alımını sağlamak ve ilgilisine teslim etmek,
 13. Bu tür organizasyonlarda konuklara hediye, çiçek ve plaket verilme işlerinde görev almak,
 14. Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,
 15. Amirlerinin talimatı doğrultusunda görevi ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle iletişim kurmak,
 16. Biriminin  gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Şube Müdürü aracılığıyla Daire Başkanını Onaya sunmak sunmak,
 17. Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.