SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın genel çalışma talimatına uymak,
 2. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak, incelemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,
 3. Birim ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak,
 4. Birim ile ilgili her türlü evrakın standart dosya düzenine göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 5. Birimde yürütülecek faaliyetleri günlük olarak takip etmek ve istatistiksek raporlara temel oluşturacak kayıtların tutulmasını sağlamak,
 6. Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin planlamalar yapmak, istatistiksel veriler tutmak, raporlar hazırlamak ve bunları Daire Başkanına iletmek,
 7. Birim tarafından yürütülen faaliyetleri Daire Başkanının bilgisi dâhilinde mevzuattaki değişikliklere göre yeniden düzenlemek,
 8. Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili personel, malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını belirlemek ve bunu Daire Başkanına bildirmek.
 9. Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirmek,
 10. Satınalma ve İhale Komisyonu toplantılarına katılmak,
 11. Dairenin harcama kalemlerinden alınmasına karar verilen gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınmasını ve mevcut bina, araç-gereç, iş makinesi, taşıt, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması için ihale mevzuatına göre işlem yapmak,
 12. Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımlarını gerçekleştirmek,,
 13. Dairenin ve bağlı birimleri için yıllık mal ve hizmet alımlarına ilişkin yıllık program hazırlamak ve koordine etmek
 14. Şubenin yazışmalarını, yazıları ve onaylarını, 2004/8125 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ve “Standart Dosya Planı” hükümlerine uygun olarak hazırlamak,
 15. Başkanlığın yıllık bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanmasını koordine etmek ve Daire Başkanına sunmak,
 16. Biriminin gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Daire Başkanını Onaya sunmak sunmak,
 17. Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.