SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ

 

KURULUŞ ŞEMASI

BİRİM ÇALIŞANLARI

İŞ AKIŞLARI

RİSKLER

İLETİŞİM

 

 1. Başkanlığın gelen çalışma talimatına uymak,
 2. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 4. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
 5. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 6. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 7. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
 8. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 9. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 10. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 11. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,
 12. Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar,
 13. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar,
 14. Ambarların tertip, düzen ve temizliğini temin sağlamak,
 15. Depoların kapısını kilitli tutarak depodan kontrolsüz malzeme çıkışını engellemek,
 16. Kurumun imkanlarını ve kaynaklarını verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken mesleki bilgi, gayret ve beceriyi göstermek,
 17. Depoya giren malzemelerin üretime verilmesi işlemlerini “ilk giren ilk çıkar” sistemine göre takip etmek,
 18. Kuru bakliyat, un vb. yerden rutubet kapabilecek malzemelerin paletler üzerinde ve duvara temas etmeyecek şekilde stoklanmasını sağlamak,
 19. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.