40 yil

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

AKADEMİK, İDARİ PERSONEL ve İDARİ TEŞKİLAT İLE İLGİLİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3843 sayılı  Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, (..) Hakkında Kanun

375 sayılı (...) Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında  KHK     

631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler (...) KHK

190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında KHK

6245 sayılı Harcırah Kanunu

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun    

124 s. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK

5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

4688 sayılı kamu Görevlileri Sendika Kanunu

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması (...) Hakkında Kanun

İŞÇİLERLE İLGİLİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu 

4857 sayılı İş Kanunu    

1475 sayılı İş Kanunu (Sadece 14'üncü maddesi yürürlüktedir)

5620 s. Ka­mu­da Ge­çi­ci İş Po­zis­yon­la­rın­da Ça­lı­şan­la­rın Sü­rek­li İş­çi Kadro­la­rı­na (...) Ka­nun

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 

6772 sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye (...) Hakkında Kanun

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (Sadece ek 36 ve geçici 20'nci maddeleri yürülüktedir)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

2821 sayılı Sendikalar Kanunu

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokart Kanunu 

MALİ KONULARLA İLGİLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5944 sayılı 2010 yılı Bütçe Kanunu

832 sayılı Sayıştay Kanunu

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun

2489 sayılı Kefalet Kanunu

818 sayılı Borçlar Kanunu

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi(...) Hakkında Kanun

4749 sayılı  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

VERGİ KONULARI İLE İLGİLİ

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

5520 sayılı Karumlar Vergisi Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

3065 sayılı Kadma Değer Vergisi Kanunu

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

492 sayılı Harçlar Kanunu 

DİĞER KONULAR

237 sayılı Taşıt Kanunu

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında 

7201 sayılı Tebligat Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

6762 sayılı Türk Ticaret Kaunu

5737 sayılı Vakıflar Kanunu

5253 sayılı Dernekler Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi (...) Kanun

4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun

2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

p anaokulu1