40 yil

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE

AKADEMİK DANIŞMANLARI LİSTESİ 

 

BAZI ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ TANITIM VİDEOLARI

 

 ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Genel İlke

Üniversitemzi öğrenci toplulukları ve bu topluluklarda üstlenilen görevler, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişilerarası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirmeleri adına öğrencilerin kampüs hayatındaki yerlerinin bilincinde olarak yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve kurallara uygun olarak öğrencilerin mevcut topluluklarda görev almalarını veya yeni öğrenci toplulukları oluşturmalarını desteklemektedir. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerin toplumsal, kültürel ve akademik gelişmelerine yardımcı olmak suretiyle üniversite yaşam kalitelerinin arttırılması ve kendilerine güvenen sorumlu bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenci topluluklarının faaliyetleri ve işleyişi

(1) Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, konser, panel, çalıştay, kongre ve konferans düzenleme, festival ve fuarlarda yer alma, araştırma, inceleme, gözlem gibi kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve teknolojik etkinliklerde bulunarak üniversite yaşamına ve eğitim – öğretime katkı sağlarlar.

(2) Öğrenci toplulukları her bahar dönemi sonunda faaliyet raporlarını, SKS Daire Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar.

 (3) A ve B tipi öğrenci toplulukları güz döneminde yapmak istedikleri etkinliklerini güz döneminin ilk üç haftası; bahar döneminde yapmak istedikleri etkinlikleri ise güz döneminin son üç haftası sonuna kadar tahmini bütçeleri ile birlikte topluluk başkanı ve akademik danışman imzalı olarak SKS Daire Başkanlığı’na vermek zorundadır. C Tipi öğrenci toplulukları ise her türlü istek ve etkinlik başvurularını aynı şekilde hazırlayarak kendi akademik birimlerine vermeli, akademik birim tarafından uygun görülen talepler SKS Daire Başkanlığı’na gönderilmelidir.

(4) Öğrenci toplulukları her bahar dönemi sonunda kullanmak zorunda oldukları defter ve belgeleri SKS Daire Başkanlığı’na getirerek kontrol ettirmek ve onaylatmak suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(5) Kaydını yenilemeyen topluluklar, etkinliklerinde üniversite olanaklarından yararlanamazlar ve maddi destek alamazlar. Bahar döneminde kaydını yenilemeyen topluluklar, güz dönemi ilk üç haftası sonuna kadar yenileyebilirler. Birbirini takip eden iki dönemde kaydını yenilemeyen topluluklar askıya alınır ve üst üste üç dönem etkinlikte bulunamazlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan, seçim sonuçlarını bildirmeyen ve tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarında çalışma yapmayan veya aykırı alanlarda faaliyette bulunan topluluk Etkinlik Kurulu’nun kararıyla kapatılabilir. Kapatma kararına karşı on beş gün içinde Rektörlük Makamına itiraz edilebilir, itiraz sonucu verilecek karar kesindir.

Toplulukların etkinliklerinin duyurulması ve tanıtımı

(1) Öğrenci toplulukları, etkinliklerinin duyurulması ve tanıtımında, aşağıda sıralanan üniversite birimlerinden yararlanabilir ve yetkililerden danışmanlık hizmeti alabilirler.

a)S.K.S. Daire Başkanlığı Kültür İşleri Şube Müdürlüğü,

b)Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

c)Basın-Yayın Birimi,

d)Öğrenci Konseyi Başkanlığı,

(2) Öğrenci toplulukları yazışma, afiş, duyuru ve etkinliklerde topluluk adı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve SKS Daire Başkanlığı’nın adını ve/veya logosunu birlikte kullanmak zorundadır.

 

 

Üniversite mekânlarının kullanımı

 

(1) Öğrenci toplulukları izin verilen etkinliklerin gerçekleştirilmesinde,  üniversite mekânlarından ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Toplulukların harcamaları

(1) Öğrenci topluluklarının etkinliklerini sürdürmesi için gerekli olan aşağıdaki harcamalar bütçe olanakları nispetinde Üniversite bütçesinden karşılanabilir.

a) Etkinliklerin gerektirdiği her türlü demirbaş ve sarf malzemeleri ile araç-gereçlerin temini ve bunların giderleri,

b) Etkinliklerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve diğer organizasyon giderleri,

c) Etkinliklerin gerektirdiği diğer düzenleme ve organizasyon giderleri,

(2) Öğrenci topluluklarında öğretici-çalıştırıcı görevi SKS Daire Başkanlığı’nın önerisi üzerine Rektör onayı ile verilir. Bunlara yürüttükleri görev karşılığı haftada her bir görev için en fazla on iki saat ücret ödenir. Ödenecek ücret Bütçe Kanunu’nda belirtilen öğretim elemanları ders ücretini geçmemek üzere SKS Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Ayrıca gerekli durumlarda eğitici-çalıştırıcı ihtiyacı ile etkinlikte gereken sanatsal hizmetler, hizmet alımı usulü ile de karşılanabilir.

Sponsorluk ve bağış desteği

(1)  Öğrenci toplulukları, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli gerçek veya tüzel kişilerden sponsorluk veya bağış desteği alabilirler.

a) Sponsorluk;

1- Önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında SKS Daire Başkanlığı’na yazılı bilgi verilmeli,

2- Rektör onayı alındıktan sonra sponsor ile sponsorluğun şekli ve mali değerini belirten protokol imzalanmalı ve protokol SKS Daire Başkanlığı’na teslim edildikten sonra hazırlıklarına başlanmalıdır.

b) Bağış;

 

1- Öğrenci topluluklarının etkinliklerini desteklemek için bağış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden dilekçe alınmalı,

2- Rektör onayı alındıktan sonra, nakdi bağış Üniversite hesabının ilgili kalemine, ayni bağışlar taşınır kayıtlarına alındıktan sonra kullanılabilir,

3- Öğrenci toplulukları nakit veya kendi hesaplarına bağış alamazlar.

(2) Sponsorluk ve bağış desteği Üniversiteyi yasal ve mali sorumluluk altında bırakacak nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilmez.

Tutulması gereken defter ve belgeler

(1) Aşağıda yazılı defter ve belgeler SKS Daire Başkanlığı tarafından her sayfası numaralandırılıp mühürlenerek imza karşılığı kulüp başkanına teslim edilir.

a)Üye kayıt defteri,

b)Gelen - giden evrak defteri,

c)Karar defteri,

d)Demirbaş kayıt defteri,

ÖNEMLİ NOT: Ders kaydını yaptıran tüm Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri istedikleri öğrenci topluluklarına üye olabilir. Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir ancak birden fazla yönetim kurulunda yer alamaz. 

2012/227 sayılı Senato Kararı gereği;  Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm öğrenci kulüplerinin adı başka bir işleme gerek kalmaksızın topluluk olarak değiştirilmiş ve 22 Şubat 2013 tarihine kadar tüzüklerini aşağıdaki Yönergeye uygun hale getirmeleri gerekmektedir. 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ 

 

Topluluk Kurmak İçin Bilgiler

 

 

ETKİNLİKLERDEN BAZI KARELER

 • Agac_dikimi
 • Agac_dikimi2
 • Agac_dikimi3
 • Agac_dikimi4
 • DSC_0029
 • DSC_0257
 • DSC_0465
 • DSC_0473
 • DSC_0741
 • DSC_0745
 • DSC_10062
 • DSC_3890
 • DSC_3912
 • DSC_3946
 • DSC_3963
 • DSC_3966
 • DSC_3979
 • DSC_5039
 • DSC_5047
 • DSC_5252
 • DSC_5256
 • DSC_5265
 • DSC_5838
 • DSC_5862
 • DSC_5865
 • DSC_5884
 • DSC_5911
 • DSC_5970
 • DSC_5972
 • DSC_5988
 • DSC_6017
 • DSC_6019
 • DSC_6074
 • DSC_6150
 • DSC_6152
 • DSC_6161
 • DSC_6163
 • DSC_6260
 • DSC_6289
 • DSC_6290
 • DSC_6291
 • DSC_6328
 • DSC_6329
 • DSC_6350
 • DSC_6400
 • DSC_6819
 • DSC_6908
 • DSC_7078
 • DSC_7083
 • DSC_7087
 • DSC_7114
 • DSC_7281
 • DSC_7325
 • DSC_7685
 • DSC_7733
 • DSC_7748
 • DSC_7772
 • DSC_7792
 • DSC_7998
 • DSC_8004
 • DSC_8020
 • DSC_9393
 • DSC_9823
 • DSC_9900
 • DSC_9921
 • DSC_9930
 • IMG_0500
 • IMG_0580
 • IMG_0597
 • IMG_0631
 • IMG_0643
 • IMG_1796
 • IMG_2251
 • IMG_2323
 • Konser
 • Konser2

 

 

  

p anaokulu1